Ред за получаване на направления за консултация и изследвания по Здравна каса №3 и №4:
                                                             Направления  се издават съобразно ПРАВИЛНИК за Вътрешния ред: виж ТУК

        Направления по преценка на пациента или по желание/предписание  на други лекари, пациенти , роднини, приятели, съседи, гледачки и интернет- не се издават и не се заплащат от Здравната каса!
                 Изключения се допускат  само при следните случаи:
-    Бременни жени  при желание за поемане на наблюдение на бременността  от АГ- специалист
-    Деца  до 18 годишна възраст / при остро заболяване/ към специалист педиатър.

Изследванията преди постъпване в болница   са ангажимент на БОЛНИЦАТА, а не на СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, тъй като са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това. Ние нямаме отпуснат лимит/направления  за тези цели.
                                                   Моля, проявете разбиране и поставяйте проблема си на правилното място.

За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ лекаря издава "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ - НЗОК № 3) по преценка в зависимост от обективното състояние.
Направления може да се издадат:
- след клиничен преглед от лекар-специалист по Обща медицина
-при обоснована и дакументирана необходимост:
1. при необходимост от консултативен преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при необходимост от физиотерапия.
- след  преценка  от лекаря .
-след документално оформяне на прегледа /амбулаторен лист/ и личен  подпис на пациента.

Направления за КАТ / Компютърна аксиална томография/:
Издава се само от лекар- специалист.
Лекаря- специалист по Обща медицина, след преглед и преценка на състоянието носочва пациента с Бл №3 към консултант- специалист, който след преглед и преценка на състоянието издава/ или не издава/ направление за ВСД / високо-специализирана дейност/  КАТ скенер.

Направления за ЯМР / Ядрено- магнитен резонанс/:
Лекаря- специалист по Обща медицина, след преглед и преценка на състоянието, носочва пациента с Бл №3 към консултант- специалист, който след преглед и преценка изготва / или не/ писмо - искане до директора Здравната каса, който след разглеждане на документитите издава/ или не издава/ съответното разрешение за ЯМР.

Направление №119 / за санаториално лечение/.
Издава се след преглед и преценка от лекаря. Издаването му се заплаща по ценоразпис.

        Указание за работа с Направление №3 и №4
След получаване съответното направление е необходимо да знаете:
Валидност: 30 дни от датата на издаване на направлението
Важи: За съответния специалист   територията на Р. България.
В рамките на 30 дни от първия преглед при специалиста, може да го посетите пак /без ново направление/ за контролен преглед /и/.
                                                  #
След прегледа специалиста Ви дава копие от амбулаторен лист, който задължително представяте на  личния си лекар. /Изисквайте такъв от съответния специалист!/
                                                  #
Внимание: Направленията са са с лимит!
Ако не използване направлението върнете го на личния лекар до края на календарния месец в който е издадено за анулиране или преиздаване.

                                  Направления за Хоспитализация /бл.МЗ- НЗОК №7/

Когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ лекаря /Общо-практикуващ или специалист/ след преглед и преценка на състоянието насочва пациента за хоспитализация.

Издава се Направление за Хоспитализация бл. МЗ- НЗОК №7 в два екземпляра с валидност 30 дни

                                    Важно! Предхоспитализационните изследвания:
При планова хоспитализация си назначават само изследвания и консултации  относими към заболяването/ състоянието на пациента. В случай, че според приемащото лечебно заведение предоставените изследвания и консултации са недостатъчни за прием пациентите НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ към лекари и лаборатории от доболничната помощ за извършване на допълнителни изследвания  и консултации.

Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител.

Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление - в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.
След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ личния лекар задължително  получава екземпляр от епикризата или копие от нея.
Уважаеми пациенти,
Изследванията преди постъпване в болница   са ангажимент на БОЛНИЦАТА, а не на СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, тъй като са част от клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това. Ние нямаме отпуснат лимит/направления  за тези цели.
Моля, проявете разбиране и поставяйте проблема си на правилното място.Статус: за текущия месец  лимита за направления/ талони/ не е изчерпан !